Číselné řady

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Nastavení >

Číselné řady

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Číselné řady jsou mechanizmem pro automatické vytváření a udržování číselných posloupností, zejména pro číslování dokladů. Lze je využít například pro:

automatické číslování vystavených a přijatých faktur,
automatické číslování vystavených a přijatých nabídek a objednávek,
automatické vytváření kódu projektu, je-li tvořen číselnou posloupností.

Číselné řady se používají prostřednictvím ovládacího prvku "číslo číselné řady".

Pokud si nebudete vědět rady s nastavením číselných řad, obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.

Mechanizmus číselných řad

Číslo číselné řady vzniká spojením prefixu, pořadového čísla a sufixu.

Prefix (předpona) je nepovinná pevná část čísla, kterou každé vytvořené číslo začíná. Například v čísle FV08/00105/P je prefixem řetězec "FV08/".

Pořadové číslo je tvořeno vlastními pořadovými číslicemi číselné řady. Pořadové číslo číselné řady je přidělováno automaticky aparátem číselných řad, zpravidla při založení (prvním uložení) objektu (faktury, objednávky, projektu). Pořadové číslo může být volitelně zarovnáno na zadaný pevný počet číslic (doplnění nulami zleva). Například v čísle FV08/00105/P je pořadovým číslem hodnota 105, zarovnána na 5 číslic.

Sufix (přípona) je nepovinná pevná část čísla, kterou každé vytvořené číslo končí. Například v čísle FV08/00105/P je sufixem řetězec "/P".

Příklady definice číselných řad:

Výsledná čísla řady

Prefix

Počet číslic

Sufix

FV08/00001/P, FV08/00105/P

FV08/

5

/P

2080050, 2080034

208

4

není

08-001, 08-102

08-

3

není

1, 2, 50, 208

není

není

není

Volná čísla

Pro udržení konzistence číselných řad může být každé pořadové číslo z řady vyzvednuto pouze jednou. Vyzvednutím čísla z řady je posunut čítač pořadového čísla řady a tuto tzv. "poslední použitou hodnotu" již lze měnit pouze administrátorským zásahem do nastavení. Aby však byly pokryty běžné praktické situace bez nutnosti upravovat v nastavení hodnotu posledního použitého čísla, obsahuje aparát číselných řad mechanizmus tzv. volných čísel.

Volná čísla fungují tak, že pokud se určité již přidělené číslo číselné řady přestane používat (typicky při smazání dokladu, který číslo nesl), zapíše se uvolněné číslo do seznamu volných čísel. Při příštím požadavku na přidělení nového čísla se pak aparát číselných řad nejprve podívá do volných čísel, a pokud existuje volné číslo na konci číselné řady (v zájmu zachování chronologie), pak je přiděleno toto volné číslo namísto vyzvednutí čísla nového.

Volná čísla z prostředku číselné řady nejsou již z důvodu porušení chronologie znovu přidělována. V případě individuální potřeby přidělování volných čísel i mimo konec číselné řady, informujte se u HAVIT - tuto funkčnost lze doplnit.

Seznam definovaných číselných řad

Seznam definovaných číselných řad najdete v menu Administrace > Číselné řady > Definované řady, odkud je možné založit novou řadu tlačítkem Nová číselná řada nebo editovat existující řadu editačním tlačítkem v řádku:

CiselnaRada-List

Vytvoření/editace číselné řady

CiselnaRada-Edit

Prefix, počet číslic a sufix - význam jednotlivých polí viz Mechanizmus číselných řad.

Počáteční hodnota se nastavuje u nových číselných řad na první zamýšlené číslo řady.

Poslední použitou hodnotu lze výjimečně ručně změnit, například potřebujete-li vynechat určitý počet čísel.

Následující číslo zobrazuje předběžnou hodnotu následujícího čísla číselné řady.

Použitelnost číselné řady určuje pro jaké typy objektů se má číselná řada nabízet.

Volná čísla viz výše.

Nastavení výchozích číselných řad

Výchozí číselná řada určuje pro daný typ objektu číselnou řadu, z které se má předběžně vyzvednout číslo pro nově vytvářené objekty (faktury, objednávky atp.).  Volba výchozích číselných řad pouze zrychluje zadávání, nezavazuje k použití zvolené číselné řady.

Nastavení výchozích číselných řad pro jednotlivé typy objektů najdete v menu Administrace > Číselné řady > Výchozí řady. Tabulka zobrazuje všechny typy objektů, kde lze číselnou řadu použít, a běžnou editaci řádku s výběrem řady z rozbalovacího seznamu lze výchozí řady pro jednotlivé typy nastavovat:

CiselnaRadaTarget-List

Přístupová práva

Pro správu číselných řad (vytvoření, editace, nastavení výchozích) jsou potřeba přístupová práva Nastavení uživatelská na úrovni minimálně Čtení & Zápis.