Import harmonogramů

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Harmonogramy >

Import harmonogramů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Do systému Goran je možné importovat harmonogramy vytvořené v aplikaci Microsoft Project, nebo jiné aplikaci podporující výstupní formát Project XML Data Interchange.

Import probíhá v následujících krocích:

1.Uložení souboru MS Project do formátu XML
2.Import Project XML souboru do systému Goran

Poznámka 1: Pokud používáte pro ukládání souborů MS Project přímo formát XML, nebo máte připraven soubor Project XML z jiné aplikace, přejděte přímo k druhému kroku.

Poznámka 2: Soubor formátu .mpp nelze přímo importovat. Jedná se o nedokumentovaný patentovaný nativní formát MS Project, ke kterému Microsoft neposkytuje přístup. Dříve používaný mechanizmus ODBC byl Microsoftem zrušen a jediným oficiálně podporovaným způsobem přenosu dat je formát XML.

Poznámka 3: Podporován je import XML souborů vzniklých z MS Project 2003 a 2007. Pokud máte jinou verzi MS Project, nebo úplně jinou aplikaci pro přípravu Project XML souborů, nemusí některé funkce pracovat korektně. V případě potíží nás prosím kontaktujte.

Uložení souboru MS Project do formátu XML

Goran podporuje import harmonogramů z MS Project prostřednictvím formátu Project XML Data Interchange určeného pro komunikaci MS Project s ostatními aplikacemi. Pokud tedy nepoužíváte pro ukládání souborů MS Project přímo tento formát, je potřeba Váš soubor v aplikaci MS Project nejprve uložit do formátu XML:

Otevřete svůj dokument v MS Project, v menu Soubor zvolte Uložit jako... a v nabídce Typ souboru zvolte Formát XML (*.XML), resp. v anglické verzi MS Project v menu File zvolte Save as... a v nabídce Save as type zvolte formát XML Format (*.xml):

MSProject-SaveAs

Podle potřeby můžete zvolit umístění pro ukládaný soubor a jeho název.

Kliknutím na tlačítko Save uložíte svůj dokument ve formátu Project XML Data Interchange (soubor s příponou XML).

Import Project XML souboru do systému Goran

Máte-li připraven dokument ve formátu Project XML Data Interchange, můžete importovat harmonogramy v něm obsažené volbou menu Harmonogramy > Import z MS Project:

Import-Harmonogramu

Volbu Projekt nastavte na projekt, do kterého chcete harmonogram importovat. Jedním importem nelze importovat harmonogramy více projektů.
Podle podoby importovaného harmonogramu zvolte, zda-li se mají všechny záznamy importovat na zvolenou fázi, nebo zda-li chcete fázi rozpoznat z nejvyšší úrovně dat. Podrobnosti viz Mechanizmus importu harmonogramů.
Pomocí tlačítka Procházet... (nebo Browse... dle verze Vašeho prohlížeče) vyberte soubor, který chcete importovat.
Kliknutím na tlačítko Načíst harmonogram... spustíte přenos  importovaného souboru na server a načtení harmonogramu v něm obsaženém.

POZOR: V závislosti na velikosti přenášeného XML souboru a přenosové rychlosti Vašeho připojení k internetu může tato operace určitou dobu trvat. Např. při rychlosti uploadu 64kbps a velikosti souboru 1,5 MB to budou zhruba čtyři minuty!

Po přenesení souboru na server a jeho načtení se Vám objeví nabídka položek harmonogramu k importu.

Import-Harmonogramu-Polozky

V části Importované položky můžete upravit importovaná data před uložením:
ozaškrtávacím polem ve sloupci Importovat volíte, zda-li se má daná položka vůbec v Goranu vytvořit/aktualizovat, pokud není zaškrtnuto, řádek se ignoruje. Zaškrtávací polem v hlavičce sloupce (u titulku Importovat) můžete zaškrtnout, nebo zrušit zaškrtnutí všech položek harmonogramu najednou,
ove sloupcích Popis a Termín můžete upravit hodnoty cílové položky harmonogramu, je-li v položce Termín uvedeno jen jedno datum, jedná se o milník.
V části Aktualizované položky vidíte, jaké jsou dosavadní hodnoty položek, které jsou importem aktualizovány. Podrobněji o aktualizaci dosavadních položek viz Mechanizmus importu harmonogramů.
Tlačítkem Importovat vytvoříte/aktualizujete importované položky harmonogramu.

Pokud byly na aktualizované položky harmonogramu navázány nějaké platby, budete dotázáni, zda-li chcete v souladu se změnami harmonogramu upravit i datum plánovaných plateb:

Import-Harmonogramu-Sychronizace-Plateb

Mechanizmus importu harmonogramů

Položky harmonogramu se importují na základě následujících pravidel:

Všechny položky se vždy importují na jeden zvolený projekt, nelze importovat harmonogram pro více projektů zároveň.
Fáze všech položek je buď určena pevně volbou všechny záznamy importovat na fázi... nebo může být rozpoznána z popisů položek nejvyšší úrovně hierarchie harmonogramu (viz níže).
V případě hierarchie se importují se pouze koncové položky bez podpoložek, tzv. listové uzly. Popis položky harmonogramu je v případě zanoření do hlubší úrovně tvořen složením popisů jednotlivých úrovní od nejvyšší po nejnižší (jako oddělovač se používá vlnovka "~"). V případě volby fázi rozpoznat z nejvyšší úrovně dat se použití, popř. nahrazení popisu nejvyšší úrovně řídí Nastavením importu z MS Project.
Aktualizovat lze pouze položky, které vznikly importem dřívější verze téhož souboru MS Project. V rámci téhož souboru je položka identifikována unikátním pořadovým číslem, které se nemění ani při editaci souboru, a toto číslo používá Goran pro rozpoznání položek.

Pro aktualizaci položky musí být splněny tyto podmínky:

položka harmonogramu vznikla importem, nelze importem aktualizovat položky, které byly založeny ručně,
položka vznikla importem starší verze téhož souboru MS Project, nelze aktualizovat položky, které vznikly z jiného souboru (Nezáleží na názvu souboru, ale na jeho skutečném původu!),
fáze položky se nemění, importem nelze měnit fázi položky.

Harmonogram na jednu fázi

Můžeme mít harmonogram na jednu konkrétní fázi

MSProject-Harmonogram-bez-fazi

Potom při jeho importu použijeme volbu všechny záznamy importovat na fázi...  a určíme fázi, na kterou se má harmonogram importovat.

Import-Harmonogramu-Polozky

Import s rozpoznáváním fáze z nejvyšší úrovně dat

Vstupní harmonogram může v nejvyšší úrovni dat obsahovat identifikaci fází

MSProject-Harmonogram-s-fazemi

Potom při jeho importu použijeme volbu fázi rozpoznat z nejvyšší úrovně dat

Import-Harmonogramu-Polozky-s-fazemi

Fáze, do které se mají jednotlivé položky harmonogramu naimportovat, a popis položek harmonogramu se potom řídí Nastavením importu z MS Project.

Všechny položky nejvyšší úrovně hierarchie harmonogramu musí být v tomto případě rozpoznatelné, jinak se ohlásí problémové řádky a import neproběhne.