Nastavení importu z MS Project

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Nastavení >

Nastavení importu z MS Project

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Pro importu dat z aplikace Microsoft Project je možné nastavit některé volby.

Harmonogramy - pravidla pro import položek

Pro import harmonogramu z MS Project lze nastavit pravidla, která se při vyhodnocování jednotlivých položek použijí a určují, které položky se mají importovat, a které ignorovat.

HarmonogramImport-Nastaveni-Pravidla

Pravidla se vyhodnocují shora dolů. První nalezené aktivní pravidlo, jehož podmínky položka splňuje, se uplatní. Další pravidla se v takovém případě již nevyhodnocují (pokračuje se další položkou harmonogramu opět od prvního pravidla).

Volbou Aktivní můžete jednotlivá pravidla zapínat a vypínat,
Popis položky a Hledaný text určují, jakou podmínku musí splňovat položka, aby se pro ní pravidlo uplatnilo,
Volba Importovat určuje, zda-li se má položka splňující dané pravidlo importovat, nebo ignorovat (ze zdrojového souboru se vůbec nenačte),
Šipkami ve sloupci Pořadí můžete přesouvat jednotlivá pravidla a měnit tak jejich pořadí.
Posledním pravidlem je vždy speciální pravidlo pro Ostatní položky, kterým můžete nastavit, zda-li se mají importovat položky, které nesplňují žádné výše definované pravidlo.

Harmonogramy - rozpoznávání fází z popisu položek nejvyšší úrovně

Při importu harmonogramu z MS Project je možné zvolit, že se fáze rozpoznávají z popisu položek nejvyšší úrovně. Pro toto rozpoznávání je potřeba nastavit pravidla, podle kterých se z popisu určí, do které fáze daná položka patří a jaký má být popis cílové položky.

FazeHarmonogramImportMap-List

Popis položky a Hledaný text určují, jakou podmínku musí splňovat položka nejvyšší úrovně importovaného harmonogramu, aby se rozpoznala určitá fáze.
Cílová fáze určuje, do jaké fáze se mají položky odpovídající pravidlu naimportovat.
Volba Odebrat popis určuje, zda-li se má dosavadní popis nejvyšší úrovně ignorovat - odebrat. Pokud se popis odebere a zůstane prázdný, do popisu výsledné položky harmonogramu se nejvyšší úroveň neprojeví a popis bude složen z popisů položek nižších úrovní.
Volbou Nový popis úrovně můžete v případě odebrání popisu nahradit tento jiným.

Ilustrační harmonogram MS Project s možným rozpoznáváním fází z popisu položek nejvyšší úrovně:

MSProject-Harmonogram-s-fazemi

Podrobnosti viz Mechanizmus importu harmonogramů.

Ostatní nastavení

Volbou Hierarchicky skládat popisy položek se určuje, zda-li se do popisu vytvářené položky harmonogramu mají složit popisy všech nadřazených úrovní v MS Project (volba zaškrtnuta), nebo jestli má být popis tvořen jen popisem samotné položky importované (volba odškrtnuta).