Oddělená evidence připravovaných projektů

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Metodické varianty >

Oddělená evidence připravovaných projektů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Pokud nastane požadavek na oddělenou evidenci připravovaných projektů (nebo i více jiných oddělených skupin projektů), pak to lze v Goranovi řešit vytvořením vyhrazeného projektu, pod nějž se budou připravované projekty zakládat jako subprojekty. Strom projektů pak může vypadat takto (čísla a názvy i pořadí projektů jsou pouze ilustrativní):

000 - Režie
001 - Běžný projekt
o001.01 - Subprojekt běžného projektu
o001.02 - Subprojekt běžného projektu
002 - Běžný projekt
003 - Běžný projekt
999 - Připravované projekty
o999.01 - Připravovaný projekt 1
o999.02 - Připravovaný projekt 2
o999.03 - Připravovaný projekt 3

Navíc lze pro oddělenou evidenci připravovaných projektů vytvořit i oddělené uživatelského rozhraní.

Vytváření a správa připravovaných projektů

Do menu Projekty lze přidat samostatnou položku, která povede přímo na Seznam projektů (zde volba Soutěže a studie):

Pripravovane-projekty-menu

Volba menu Soutěže a studie povede na stránku Seznam projektů, která bude zobrazovat subprojekty daného speciálního nadprojektu (v našem případě nadprojektu 999 - Připravované projekty).

Volba Nový projekt na takovémto Seznamu projektů pak založí nový subprojekt určeného nadprojektu (v našem příkladě subprojektu projektu 999 - Připravované projekty).

Přesun projektu mezi běžné projekty

Pokud bude následně potřeba přesunout takto odděleně evidovaný projekt mezi běžné projekty (například při spuštění připravovaného projektu), je možné přesunout projekt ve stromu projektů na nejvyšší úroveň. Připravovaný projekt tak zmizí z oddělené evidence a stane se běžným projektem.

Touto operací zůstanou projektu zachovány veškeré hodnoty, které byly dosud na připravovaný projekt zaznamenány, např. timesheety, faktury, plánované platby, atp. Zároveň se tím však vyjmou z nadprojektu 999 - Připravované projekty a nebudou tedy součástí jeho evidence (Nebude tedy například možné udělat report projektu 999 - Připravované projekty a předpokládat, že zahrnuje hodnoty z příprav již běžících projektů, které z něj byly vyjmuty a přesunuty do nejvyšší úrovně. Data však v systému Goran stále zůstávají evidována a je získat pomocí jiných reportů nebo je vyžádat.)

Během přesunu lze samozřejmě projektu změnit i číslo na regulérní číslo běžného projektu, či provést jiné změny.

Přesun projektu na jiné místo v hierarchii projektů nelze provádět z uživatelského rozhraní Goran, tuto operaci Vám na vyžádání provedeme.